Regulamin

Regulamin
zakupów on-line produktów MP COMPLEX

WARUNKI OGÓLNE
Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym MP COMPLEX
działającym pod adresem:
www.rekodzielo-mp.eu

Ilekroć w regulaminie jest
mowa o:
1. Sprzedawcy
–rozumie się przez to firmę
MP COMPLEX Borkowice 43c, 49-345 Borkowice
NIP 755-127-05-49
2. Kliencie
-rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność
prawą i zdolność do czynności prawnej.
3. Sklepie
–rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.rekodzielo-mp.eu
4. Towarze
–rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
5. Cenie
–należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze. Koszty dostarczenia Towaru pokrywa Klient i jest ona zryczałtowana i widoczna w podsumowaniu zakupów w koszyku. Ceny Towarów
znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich
i uwzględniają podatek VAT.
6. Dostawcy
–należy przez to rozumieć Pocztę Polską, podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.
7. Kosztach dostarczenia Towaru
–rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów zapakowania i dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.
8. Zamówieniu
–należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez Klienta w formie elektronicznej.
PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.rekodzielo-mp.eu w zakładce e-sklep.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronach Sklepu.
3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.rekodzielo-mp.eu w zakładce e-sklep
Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość o otrzymaniu zamówienia przez Sklep oraz przyjęciu go
do realizacji lub odrzuceniu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia lub braku potwierdzenia
zamówienia.
6. Realizacja potwierdzonego zamówienia następuje:
-w przypadku zamówień płatnych przelewem
–po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy;
-w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze ( ‘za pobraniem’)po potwierdzeniu
przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę

7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Zamówienie zostanie
zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub w przypadku towarów pod zamówienie po ustaleniu indywidualnie z kupującym terminu realizacji.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji
(częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach na zmianę sposobu dostawy, w tym wypadku klient płaci zawsze korzystniejszą cenę.
9. Koszty przesyłki są pokrywane przez Sklep.
10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Sposoby i czas dostawy:

Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 2-3 dni robocze

11. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium POLSKI, istnieje możliwość
wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą sklepu. W takim jednak przypadku czas realizacji zamówienia określony w pkt 6 i 9 niniejszego paragrafu może ulec wydłużeniu na co nabywca wyraża zgodę
12. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
13. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie
www.rekodzielo-mp.eu oraz na ich przetwarzanie dla celów
realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są
chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
14. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie poczta elektroniczną i tradycyjną materiałów promocyjnych Sklepu
CENY TOWARÓW
1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez
Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Ostateczną cenę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen zakupionych towarów i zryczałtowanych kosztów dostawy.
3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych
zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4. Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.
GWARANCJE I REKLAMACJE
1. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
2. Przy odbiorze paczki Klient zobowiązany jest
sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia,
Klient zobowiązany jest w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony
przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione
Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela
spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód-uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sklep u przewoźnika.
3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki.
4. Zwrot towaru może być przyjęty przez Sklep tylko wtedy gdy produkt nie był przez Klienta w jakikolwiek sposób naruszony. Produkt nie może mieć śladów używania: nie
mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania.
5. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient.
6. Odsyłany przez Klienta produkt powinien być zabezpieczony tak aby nie uległ zniszczeniu-
produkt Sklep powinien otrzymać w takim stanie w jakim go wysłał-tylko wtedy zwrot będzie uznany.
7. Sklep zastrzega, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu pieniądze zostaną przekazane
Klientowi przelewem bankowym.
9. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania
przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje Mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
10. Produkty przedstawione na zdjęciach (kształt; wielkość opakowania itp.) mogą się
nieznacznie różnić od produktów zamówionych i różnice te nie mogą być powodem reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
3.E-Sklep MP COMPLEX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.